Firmadrift.no

Hensikten med årsavslutningsprosessen er at vi skal få

 • korrekte verdier på kostnadene og inntektene i regnskapsåret slik at resultatet for året blir riktig;
 • korrekte verdier på eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret slik at vi får riktig verdi på firmaet.

Prosessen består i

 • En manuell prosess der du skal foreta en del opptellinger og vurderinger som resulterer i  interne bilag (se detaljert gjennomgang nedenfor).
 • En automatisert prosess når alle bilagene er ført som overfører til nytt år i regnskapsprogrammet.

OBS:

Er bedriften revisorpliktig, må du vente med selve overføringsprosessen til revisor er ferdig med sitt arbeid og du har registrert eventuelle tilleggsbilag slik revisor bestemmer.

Den manuelle prosessen kan deles inn i følgende steg:

 • Alle bilag må med: Kontroller at alle bilag for året er registrert. Som næringsdrivende er du pålagt å bruke regnskapsprinsippet (i motsetning til kontantprinsippet). Det betyr f eks at salg som er foretatt i det gamle året skal registreres i det året selv om innbetalingen kommer i det nye året. Tilsvarende gjelder for de inngående fakturaene.
 • Kasseavstemming: Tell opp beholdningen i kontantkassen for å se om den stemmer med regnskapet pr. 31.12., konto 1900.

  En større differanse som ikke umiddelbart kan forklares, må undersøkes nærmere.

  En positiv differanse kan skyldes at du f eks har glemt å registrere en dagsomsetning. I så fall må den registreres nå på samme måte som du ellers registrerer dagsomsetning kontant: Kredit en salgskonto (3xxx) og debet 1900.

  Er differansen negativ, må du vurdere om du skal føre debet en salgskonto og kredit 1900.

  Telledifferanse i kassen kan du føre til konto 7795 Telledifferanse.

 • Bankavstemming: Kontroller bankkontoene i regnskapet dvs kontoene 1920 og utover, konto 1950 Skattetrekk og konto 2380 Kassekreditt om du har en slik konto, mot bankens utskrifter.

  Differanser må letes opp og eventuelt behandles.

 • Varelageret: Du må telle opp varelager for å finne ut beholdningen ved årets slutt. Beholdningen vurderes til netto innkjøpspriser.

  Regnskapets beholdningstall finner du på kontoene 1400-1499.

  Om den fysiske beholdningen er større enn regnskapets, skal du debitere 14xx-kontoen og kreditere en korresponderende 43xx-konto, f eks debet 1460 og kredit 4300.

  Om den fysiske beholdningen er mindre enn regnskapets, blir posteringene motsatt. På denne måten får du korrekte beholdningstall (varebeholdningen) pr 31.12. og riktig varekostnad (solgte varers inntakskost) for året.

  • Det er ingen merverdi involvert i disse konteringene. Du skal derfor bruke avgiftskode 0.

 • Avskrivninger: Beholdningene på kontoene 1000-1299 må vurderes med henblikk på avskrivning.

  Ved avskrivning fordeler du kostnaden ved å bruke eiendelene over det antall år du regner med å ha nytte av dem. På den måten må hvert regnskapsår bære sin del av denne kostnaden slik at du får et riktigere årsresultat. I tillegg får du en mer korrekt verdi på eiendelene og dermed på verdien av firmaet ved årets slutt.

  I praksis vil du nok bruke saldometoden og den avskrivningsprosent som skattemyndighetene tillater, f eks 30 prosent av saldoen på kontormaskiner, kontoene 1280-1289. Saldometoden betyr at du skriver av en viss prosentsats av den balanseverdi einendelene hadde ved årets begynnelse.

  Avskrivningen bilagsføres og konteres ved at du krediterer vedkommende eiendelskonto og debiterer en korresponderende avskrivningskonto (gruppen 6000-6099) med avskrivningsbeløpet. F eks kontomaskiner: Kredit konto 1280 og debet en konto i gruppen 6010-6019.

  • Det er ingen merverdi involvert i disse konteringene. Du skal derfor bruke avgiftskode 0.
 • Periodiseringer: Det er bare kostnader og inntekter som gjelder dette året som skal med i resultatet for året. Det betyr at du må vurdere å periodisere (dvs henføre til riktig år) utgifter og inntekter du allerede har registrert i regnskapet.

  Eksempel: Du har betalt forsikringspremie på forskudd for første halvår neste år. Da du mottok kravet for neste periode på f eks kr 8.000, registrerte du dette til debet konto 7500. Siden halvparten av dette gjelder neste år, har du belastet regnskapet i år med kr 4.000 for mye. Derfor registrerer du nå et internt bilag der du krediterer konto 7500 med kr 4.000 og debiterer konto 1720 Forskuddsbetalte utgifter med kr 4.000.

  Motsatt registrering gjelder for utgifter som du ennå ikke har fått krav på, men hvor forbruket (og altså kostnaden) har påløpt i dette året. Eksempel her kan være strøm. Om du har bruk strøm i desember for kr 2.000, mens regningen kommer først i januar, lager du et internt bilag og konterer slik: Debet konto 6340 og kredit 2960 Påløpte kostnader.

 • Kunder: Kontroller kundereskontroen mot hovedboka. Avvik må oppspores og behandles. Videre må du vurdere om det er realistisk at alle kundekravene blir innbetalt eller om det er urealiserte tap blant kravene. I så fall må disse avskrives.
 • Leverandører: Kontroller leverandørreskontroen mot hovedboka. Avvik må oppspores og behandles.
 • Skyldige feriepenger og offentlig gjeld: Du må kontrollere at alle lønnskostnader er bokført og at det er avsatt tilstrekkelig til feriepenger. Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift må beregnes og avstemmes. Det skal stemme med beløpene for 6. termin. Det skal være satt inn tilstrekkelige midler på egen bankkonto for skattetrekk (konto 1950) for å dekke skyldig skattetrekk.

 • Skyldig merverdiavgift skal avstemmes mot avgiftsoppgaven. Det skal foreligge spesifikasjoner av merverdiavgift som gjør det mulig å avstemme både inn- og utgående avgift mot avgiftsgrunnlaget. Avstemmingen skal oppbevares som dokumentasjon av balansepostene.

 • Årsoppgjørsdisposisjoner: Når alt dette er på plass, må du til slutt bilagsføre forskjellige årsoppgjørsdisposisjoner (fordelingen av resultatet: avsetning til utbytte, skatteavsetning, oppdatering av egenkapitalen,…).

Visninger: 711

Kommenter

Du må være medlem av Firmadrift.no for å kunne legge til kommentarer!

Bli med i Firmadrift.no

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår