Firmadrift.no

Endringer i regnskapsregler, skatter og avgifter med videre fra 1.1.2015

Oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år.

Årsregnskapet via Altinn
Fra årsskiftet kan du ikke sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i posten, det må sendes inn via Altinn. Les mer...

Avgiftsfri import av varer

Grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer økes fra kr 200 til 350.

Leasing og utleie av kjøretøy

Bindingstiden økes fra tre til fire år for å unngå delvis tilbakebetaling av fradragsført merverdiavgift. Samtidig økes avskrivingen av avgift det første året, sammenlignet med de tre påfølgende årene. Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet i 2015.

Økt avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser

Avskrivningssatsen for vogntog, lastebiler og busser økes med 2 % fra 20 % til 22 %.

A-ordningen

En ny felles ordning, den såkalte a-ordningen, for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, NAV og SSB innføres fra 1. januar 2015. Ordningen innebærer at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minimum en gang per måned. Hensikten endringen er å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold, inntektsopplysninger og statistiske data ved å unngå dobbelrapportering til flere etater.

A-meldingen følger utbetalingsmåned uavhengig av opptjeningsmåned, med frist den 5. i måneden etter utbetaling. A-meldingen for januar skal leveres senest 5. februar.

Har du ansatte, må du levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn. Du skal melde inn status for alle arbeidsforhold hver måned.

I følge a-opplysningslovens § 4 skal du levere a-meldingen minst én gang for hver måned du har opplysningsplikt. Hvis du ikke har forhold som utløser opplysningsplikten, for eksempel lønnsutbetaling eller ansatte, trenger du ikke sende a-melding.

A-melding skal sendes for den måneden opplysningsplikten inntreffer. Det betyr at arbeidsforhold skal rapporteres fra de starter og alle måneder inntil de opphører, mens lønn og andre ytelser rapporteres for alle måneder de utbetales/ytes. Les mer...

Direkte registrering i Altinn er tilpasset virksomheter med ca 1-8 ansatte med enkle arbeidsforhold. Du må ha tilgang til Altinn med rolle som utfyller/innsender. Les mer...

Offentlige etater og virksomheter som sender a-meldingen fra lønnssystem skal ikke bruke skjemaet for direkte registrering, heller ikke til korrigeringer.

Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir som før: Annen hver måned, f eks 16. mars 2015 for månedene januar og februar 2015.

Formuesskatt

Statens sats for personlige skattytere reduseres med 0,15 prosentenheter i 2015. Samlet formuesskattesats blir etter dette 8,5 promille.

Bunnfradraget i formuesskatten blir økt fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar). 

Toppskatt

Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten økes fra kr 527.400 til 550.550. Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten økes fra kr 857.300 til 885.600. Satsene i toppskatten forblir som før på 9 prosent (7 prosent i Finnmark og Nord-Troms) i trinn 1 og 12 prosent i trinn 2.

Trygdeavgift

Nedre grense i trygdeavgiften økes fra kr 39.600 til kr 49.650. Frikortgrensen øker til kr 50.000.

Minstefradrag

Øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd økes fra kr 84.150 til 89.050.

Gaver til frivillige organisasjoner

Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra kr 16.800 til 20.000.

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskap

Det er en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskap, bl. a. reglene om skattested, innskuddsmåling og ektefeller som selskapsdeltakere. Det er også vedtatt at kommandittister ikke lenger skal kunne trekke fra selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra andre kilder, det vil si at dagens samordningsadgang oppheves.

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra kr 450.000 til 500.000 for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra kr 45.000 til 50.000 for lønnsutbetalinger pr. ansatt. 

Lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner

Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes fra kr 6.000 til 8.000.

Skattlegging av uføre

Uførereformen som trer i kraft fra 1. januar 2015 innebærer blant annet at ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn.

Visninger: 678

Kommenter

Du må være medlem av Firmadrift.no for å kunne legge til kommentarer!

Bli med i Firmadrift.no

Kommentert av Olav Johannessen den 3 februar 2015 kl. 19.46

Det som er refundert.

Kommentert av Margareth Jondahl den 3 februar 2015 kl. 19.24

Refunderer du arbeidstakers abonnement (utgiftsgodtgjørelse), må du rapportere mobiltelefon mv som utgiftsgodtgjørelse.

dette står det i feltet for mobilbruk. Skal eg føra heile beløpet som står på abbonementet ?

Altså det som er brukt?

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår