Firmadrift.no

Emnet omhandler såvel forskuddstrekk (trekk som gjøres i ansattes lønn) som bedriftens egen skatt. For å få grep om emnet er det viktig å være klar over dette viktige skillet og dessuten legge merke til de forskjellige tekniske begrepene, forskuddstrekk, forskuddsskatt osv.


1 Forskuddstrekk
Med forskuddstrekk menes den det skattetrekk som arbeids- eller oppdragsgiveren er forpliktet til å trekke i den ansattes bruttolønn. Vanligvis snakker vi her om et eller annet ansettelsesforhold. Den ansatte dokumenterer hva som skal trekkes ved å legge fram skattekortet sitt. Arbeidsgiveren skal da holde tilbake et beløp fra bruttolønnen i samsvar med skattekortet. Om den ansatte ikke legger fram skattekort, er arbeidsgiveren forpliktet til å trekke 50 prosent skatt.

Plikten til trekke skatt følger av de alminnelige bestemmelsene om trekkplikt, se blant annet Skattebetalingsloven § 1-1 første ledd og § 1-1 annet ledd, § 4-1 annet ledd, § 5-4 og § 5-6. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver (utleieren) er hjemmehørende i Norge eller er midlertidig skattepliktig hit etter Skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b.

Hovedregelen er at det skal foretas forskuddstrekk i all skattepliktig lønn og annen godtgjørelse i arbeidsforhold og skattepliktige ytelser som trer i stedet for slik arbeidsinntekt. Dersom godtgjørelsen er opptjent og utbetales til en skattyter som ledd i dennes næringsvirksomhet skal det ikke foretas skattetrekk.

Skattetrekket er selvsagt det offentliges penger og det er derfor krav om at disse pengene skal holdes atskilt fra bedriftens øvrige midler. Det betyr i dag i praksis at de skal settes inn på en egen skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetalingen. Dette er vanligvis konto 1950 i kontoplanen. Bedriftens råderett over denne kontoen begrenses til å disponere renter på kontoen og til å overføre penger fra kontoen til skatteoppkreveren. Forskuddstrekket betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Arbeidsgiveren skal sende inn terminoppgave som viser forskuddstrekket og beregnet arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene. Fristen for innsending er hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Selve bokføringen er slik:

(1) Registrering av forskuddstrekket (gjelden til skatteoppkreveren):
Dette skjer vanligvis i forbindelse med bokføring av lønnsutbetalingen. Forskuddstrekket blir da kreditert gjeldskontoen 2600 Forskuddstrekk.

(2) Overføring til skattetrekkskontoen:
Debet 1950, kredit den konto pengene tas fra, f eks 1920.

(3) Utbetaling til skatteoppkreveren:
Kredit 1950, debet 2600.

Samtidig med forskuddstrekket skal det også beregnes arbeidsgiveravgift. Det er imidlertid emne for et eget blogginnlegg.Vi går så over til å se på bedriftens skatt. Siden personlige skattytere og upersonlige skattytere behandles helt ulikt skattemessig, må vi se på hver av disse gruppene for seg.

2 Skatt personlig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Forskuddsskatt
Det du betaler i forskuddskatt, er beregnet på bakgrunn av overskuddet forrige år.

For at nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper skal få tilsendt innbetalingsblanketter, må de melde fra til likningskontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd!) de venter det første året.

Skatteetaten sender ut innbetalingsblankett basert på inntektsforhold forrige år. Skatten fordeles over fire terminer med forfall 15. mars, 15. mai, 15. september, 15. november

Bokføringen
av skatten er enkel: Når skatten innbetales, debiteres konto 2070 (en egenkapitalkonto) og den betalingsmiddelkonto som belastes, f eks 1920, krediteres. Så samme måte behandles restskatt. Har du betalt inn for mye og får tilbakebetaling, blir konteringene motsatt: Kredit 2070 og debet 1920.

Skatten oppfattes ikke som kostnad men heller som en måte å disponere overskuddet, på linje med eierens privatuttak.

Før overføring til nytt år bør en avslutte konto 2070 mot 2050 Annen egnekapital på samme måte som en avslutter konto 2060 mot 2050.3 Skatt i aksjeselskap (upersonlige skattytere)

Ulikt arbeidstakere og personlige næringsdrivende betaler upersonlige skattytere skatten året etter inntektsåret (etterskuddsvis).

Forskuddsskatt
(skatt som gjelder for fjorårets inntekt, men som betales før skatten er fastsatt) skal betales i to like store terminer 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Forfall er likevel tidligst tre uker fra den dag da melding om forskuddsskatten ble sendt skattyter.

Forskuddet fastsettes med utgangspunkt selskapets utlignede inntekt året før. Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.

Forskuddsskatteseddelen sendes ut i januar. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen.

Restskatt
Når likningen er foretatt, fastsettes eventuell restskatt til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt.

Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg). Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten. Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd). Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.

Restskatt under kr 100 blir ikke innkrevd. Dersom man innbetaler tilleggsforskudd vil det derfor være lønnsomt å innbetale slik at man får en restskatt på kr 99.

Rentegodtgjørelsen regnes ikke som skattepliktig inntekt og krediteres konto 8040 Renteinntekt, skattefri. Tilsvarende gjelder at renter ved avregning av ordinær ligning og endringssak (etterligning) er ikke er fradragsberettiget.


Behandlingen i regnskapet

Bedriften registrerer de forskjellige skattetransaksjonen fortløpende.

I forbindelse med regnskapsavslutningen for det enkelte inntektsåret må selskapet beregne hva skatten på inntekten blir – betalbar skatt - og bokføre denne skatten i resultatregnskapet som en kostnad og i balansen som gjeld ved årets slutt.

Etterfølgende eksempel vil vise de forskjellige registreringene som skal gjøres.

For å holde rede på forskuddskatt, betalbar skatt og skattekostnad er det vanlig å bruke disse kontoene:

2510 Betalbar skatt, utlignet: Dette er en avregningskonto med skatteetaten som viser det som er skyldig ifølge mottatte skattesedler (den utlignede skatten).

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet: Dette er en avsetning i balansen som viser den skatt som en beregner vil bli utlignet for inneværende regnskapsår (28 % av skattepliktig inntekt).

2540 Forskuddsskatt: Se ovenfor.

8300 Betalbar skatt: Denne viser ved årets slutt det beløp som er årets skattekostnad og som skal belastes resultatregnskapet.


Eksempel:

Beregnet skatt for 2006:
I forbindelse med årsoppgjøret for 2006 registrerer aksjeselskapet dette bilaget:


Registreringer i 2007 vedr skatten for 2006:

Den beregnede skattegjelden (konto 2500) på overskuddet for 2006 blir en del av den inngående balansen (IB) for 2007.

Videre registreres disse bilagene i regnskapet for 2007:


Kommentar til bilagene:

• Forhåndsskatt 1 og 2: Selskapet må betale ”forhåndsskatt”, skatt av overskuddet for 2006 før skatten er fastsatt (”utlignet”). Dette skjer i to terminer, 15/2 og 15/4. Det er i alt innbetalt 165.020.

• Skatteoppgjøret: Dette viser at selskapet ”traff” med avsetningen. Den utlignede skatten for 2006 ble 163.919.

• Tilbakebetalt skatt: Oppgjøret viser at selskapet har betalt kr 1.101 for mye som så utbetales sammen med renter. Renteinntekten er ikke vist i bilagene. Vi har heller ikke vist motpostene til bilagene, føringene over bankkontoen.

Skatten for 2006 er nå endelig ført. Ved slutten av 2007 må selskapet på nytt avsette til skatt på grunnlag av overskuddet i 2007.

Visninger: 30069

Kommenter

Du må være medlem av Firmadrift.no for å kunne legge til kommentarer!

Bli med i Firmadrift.no

Kommentert av Finn Aune den 1 juni 2012 kl. 7.51

Det er første gang jeg finner en oppskrift på føring av skatt i regnskapene som i tillegg er lett forståelig og nyttig.  Tusen takk!

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår