Firmadrift.no

Alle blogginnlegg (62)

Ny versjon av Ajour Office

Fortsett

Lagt til av Ajour Data AS den 14 desember 2016 kl. 11.31 — Ingen kommentarer

Send e-post via SMTP fra Ajour Office

F.o.m. versjon 4.2.38 kan en nå sende e-post via SMTP i stedet for via Microsoft Outlook. Dermed kan en sende for eksempel via Gmail eller en hvilken som helst annen e-postleverandør med SMTP-server.

Les mer om dette i Ajour Brukerforum.…

Fortsett

Lagt til av Ajour Data AS den 25 november 2015 kl. 15.24 — Ingen kommentarer

Bilgodtgjørelse: Satser fra 1.1.2015

Statens satser er slik fra 1.1.2015:

• Bil inntil 10.000 km i kalenderåret: kr 4,10 per km (økning på 5 øre/km).

• Bil over 10.000 km: kr 3,45 per km.

• Tillegg for bruk av biltilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 kubikkmeter): 1 kr per km.

• Tillegg per passasjer i bilen: 1 kr per km.

• El-bil: kr 4,20 per km.

• Motorsykkel over 125 ccm: 2,95 kr per km (økning på 5 øre/km).

• Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: 2 kr per km…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 2 februar 2015 kl. 0.00 — Ingen kommentarer

Endringer i regnskapsregler, skatter og avgifter med videre fra 1.1.2015

Oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år.

Årsregnskapet via Altinn

Fra årsskiftet kan du ikke sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i posten, det må sendes inn via Altinn. Les…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 1 januar 2015 kl. 22.15 — 2 kommentarer

Momenter til årsoppgjøret

Hensikten med årsavslutningsprosessen er at vi skal få

  • korrekte verdier på kostnadene og inntektene i regnskapsåret slik at resultatet for året blir riktig;
  • korrekte verdier på eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret slik at vi får riktig verdi på firmaet.

Prosessen består i

  • En manuell prosess der du skal foreta en del opptellinger og vurderinger som…
Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 31 desember 2014 kl. 21.30 — Ingen kommentarer

Ny versjon av Ajour Office

Fortsett

Lagt til av Ajour Data AS den 2 november 2014 kl. 12.42 — Ingen kommentarer

Nytt om beskatning av EKOM-tjenester (elektroniske kommunikasjonstjenester)

Fra 2014 er det innført nye og enklere regler for beskatning av EKOM-tjenester som bredbånd og telefon.

Det er fremdeles en forutsetning at det er tjenstlig behov for tjenestene. Det er adgangen til privat bruk av slike elektroniske kommunikasjonstjenester utenfor ordinær arbeidssituasjon som er skattepliktig. Dekning av elektroniske kommunikasjonstjenester skal være legitimert med originalbilag.

Det skal betales arbeidsgiveravgift av naturalytelser og av…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 7 februar 2014 kl. 20.51 — 3 kommentarer

Sikkerhetskopiering: Endringer i Bokføringsforskriften fra 1.1.2014

§ 7-2. Sikkerhetskopi

Det skal foreligge en sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale.

Sikkerhetskopiering skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier og innen ajourholdsfristene i bokføringsloven § 7 annet ledd. Sikkerhetskopien skal oppbevares adskilt fra originalen. Testing av sikkerhetskopien skal skje minimum en gang i året.

Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 20 desember 2013 kl. 23.44 — Ingen kommentarer

Salgsinntekter: Endringer i Bokføringsforskriften fra 1.1.2014

§ 5-3-2. Kassaapparat mv.

Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Beløp som registreres på kassaapparatet skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Tilsvarende skal all registrering…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 20 desember 2013 kl. 23.32 — Ingen kommentarer

Dokumentasjon av kjøp: Endringer i Bokføringsforskriften fra 1.1.2014

§ 5-5-1. Kjøpsdokumentets innhold

Kjøpsdokumentet skal være salgsdokumentet selger har utstedt, og skal inneholde de opplysningene som fremgår av delkapittel 5-1 og § 5-3-2a.

Ved kontantkjøp fra detaljist skal kjøpsdokumentasjonen, i tillegg til opplysningene nevnt i første ledd, inneholde angivelse av kjøper når vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift. Kravet til angivelse av kjøper etter første pkt. gjelder ikke når det er betalt med den…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 20 desember 2013 kl. 23.30 — Ingen kommentarer

Små foretak: Bokføringspliktige med få transaksjoner: 300 økes til 600 bilag

Fra 1.1.2014 økes grensen fra 300 til 600 bilag pr år for de som ønsker å føre regnskapet sitt bare én gang i året. Men har en flere bilag enn 600 pr år, må regnskapet ajourføres oftere.
For de som er merverdiavgiftspliktige og som har årstermin for merverdiavgift, er det nå mulig å vente med alt arbeid med regnskapet til etter nyttår.
Dette er en blant flere endringer som Finansdepartementet nylig har…
Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 20 desember 2013 kl. 23.00 — Ingen kommentarer

Firmabilskatten for 2014

Skatteetaten har nå fastsatt de nye skattesatsene for firmabiler i 2014. Firmabilskatten fastsettes ut fra bilens verdi, ved at det beregnes en skattepliktig fordel som du så må betale inntektsskatt av.

Fordelen ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 280.100 (i 2013 er tilsvarende beløpsgrense 275.700 kroner) og 20 prosent av overskytende listepris. Grunnlaget ved…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 3 desember 2013 kl. 19.15 — Ingen kommentarer

Rett til å få kjennskap til medansattes lønn på visse vilkår

I henhold til en lovendring blir det nå mulig for en ansatt å få innsyn i lønnen til en kollega. Fra 1.1.2014 blir det regler om opplysningsplikt om lønn. Hensikten med bestemmelen er at den som føler seg diskriminert kan få avklart dette. Vedkommende må så dokumentere at man føler seg diskriminert lønnsmessig. 

Arbeidstakere har kun rett til innsyn i lønnsbetingelser i de tilfeller der man føler seg diskriminert som følge av seksuell orientering, kjønn, graviditet, permisjon…
Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 26 november 2013 kl. 14.00 — Ingen kommentarer

Elektroniske skattekort obligatorisk fra 2014

Fra og med 2014 er elektroniske skattekort (e-skattekort) obligatorisk for alle. Dette betyr at den ansatte ikke leverer skattekort til arbeidsgiveren sin lenger. Det er arbeidsgiveren som henter skattekort fra Altinn.

For arbeidsgiveren:
Henter skattekort fra Altinn når fødselsnummer eller D-nummer til den ansatte er kjent; ved årsskiftet og ved endringer.
Får beskjed om en ansatt har endret skattekort i løpet av året. Har derfor alltid…
Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 22 november 2013 kl. 23.00 — Ingen kommentarer

Begrenset reskontroplikt for kontantomsetning

Salg av varer og tjenester skal dokumenteres. Et av dokumentasjonskravene er at både kjøper og selgers navn skal fremgå av salgsdokumentet. På den måten oppfylles kravet om motpartsspesifikasjon, dvs at partene, selgeren og kjøperen, skal være spesifisert og dermed danne grunnlaget for reskontroføring også kalt kunde- og leverandørspesifikasjoner i regnskapene til begge parter.


Selgeren kan likevel fravike kravet om angivelse av kjøper (dermed…
Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 17 oktober 2013 kl. 20.30 — Ingen kommentarer

Reiseregulativet: Her er 2013-satsene

Fra 1.1.2013 er de viktigste satsene i Statens reiseregulativ endret til disse (fjorårets satser finner du i parentes):

Kilometergodtgjørelse: Bruk av egen bil:

For inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 (kr 3,90) pr. km

Over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,40 (kr 3,25) pr. km

Tillegg for tilhenger: kr 0,85 (kr 0,70) pr. km

 

Bruk av andre egne framkomstmidler:

Snøscooter og ATV: kr 7,50 (kr 7,20) pr.…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 3 januar 2013 kl. 0.19 — Ingen kommentarer

Slik sender du enkelt e-faktura til det offentlige

Hvis du som leverandør til det offentlige er pålagt å sende elektronisk faktura etter 1. juli, er det nødvendig å være tilkoblet/tilsluttet et aksesspunkt i det statlig etablerte «nettverket» (PEPPOL) som kan utveksle e-fakturaer i såkalt EHF-format.

Det aller enkleste ville jo vært om en kunne fortsette å sende e-post med fakturaen som et PDF-vedlegg akkurat som før også til et slikt aksesspunkt, og heldigvis finnes det en løsning som lar deg gjøre nettopp det! …

Fortsett

Lagt til av Vidar Johannessen den 28 juni 2012 kl. 10.56 — 1 kommentarer

Fribeløpskort 2012

Ferievikarer og andre med kortvarige arbeidsperioder kan få utstedt frikort av Skatteetaten. Normalt vil det kun være skoleelever/studenter som får frikort.


Arbeidsgiveren skal ikke trekke skatt så lenge utbetalingen er innenfor fribeløpet. Beløpsgrensen i 2012 er kr 39.950.


Siden utbetalingen er skattefri for mottakeren, skal det heller ikke beregnes og betales arbeidsgiveravgift av denne lønnsutbetalingen.

Lagt til av Olav Johannessen den 18 juni 2012 kl. 23.09 — 1 kommentarer

Etterfakturering av merverdiavgift

Det er den faktuaren som gjør at registreringsgrensen på kr 50 000 passeres, som gjør at virksomheten skal registreres i avgiftsmanntallet.

Ettersom det bare er registrerte virksomheter som kan oppgi merverdiavgift i faktuarene, og siden det vil gå noen tid fra søknad sendes til registreringen skjer, vil virksomheten i en kortere periode måtte sende fakturaer uten merverdiavgift selv om omsetningen er avgiftspliktig. Fakturering må da skje ved at man fakturerer uten avgift og tar…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 18 juni 2012 kl. 22.32 — Ingen kommentarer

Feriepenger

I juni eller juli får mange utbetalt feriepenger uten skattetrekk.  Men utbetalingen fra arbeidsgiver er ikke alltid trekkfri.

Vanligvis beregnes og betales feriepengene slik: Utbetaling i juni uansett når i året ferien tas ut. Arbeidstaker har månedslønn og avtalefestede feriepenger for 5 uker ferie. Dette utgjør 30 såkalte virkedager, mens man regner 26 virkedager i en vanlig måned. Lønn for juni holdes tilbake, dette utgjør 26 virkedager. Siden ferien er mer enn en måned, må det…

Fortsett

Lagt til av Olav Johannessen den 11 mai 2012 kl. 13.00 — Ingen kommentarer

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår